Is there significance to Jesus using the word "little" in Luke 12:32? 35 8 Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka't sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating. At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: 34 Human translations with examples: luke, oh luke, that's luke, luke 11:113, who saint luke, luke, lay down, tertiary school. marunong kayong mangagpaaninaw ng anyo ng lupa at ng langit; datapuwa't bakit di ninyo nalalamang ipaaninaw ang panahong ito? 57At bakit naman hindi ninyo hatulan sa inyong sarili kung alin ang matuwid? Active. 10 1 7 At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana: At iniisip niya sa sarili na sinasabi, Ano ang gagawin ko, sapagka't wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 15At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo'y mangagingat sa lahat ng kasakiman: sapagka't ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. 42At sinabi ng Panginoon, Sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kaniyang panginoon ng kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Contextual translation of "sermon on luke 12:13 21" into Tagalog. At bakit naman hindi ninyo hatulan sa inyong sarili kung alin ang matuwid? 8At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: 24Wariin ninyo ang mga uwak, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas man; na walang bangan ni kamalig man; at sila'y pinakakain ng Dios: gaano ang kahigtan ng kahalagahan ninyo kay sa mga ibon! Luke 12 is the twelfth chapter of the Gospel of Luke in the New Testament of the Christian Bible.It records a number of teachings and parables told by Jesus Christ when "an innumerable multitude of people had gathered together", but addressed "first of all" to his disciples. 12 Meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak first to his disciples, saying: “Be [] on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. Ang panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay, at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin, at isasama ang kaniyang bahagi sa mga di tapat. Datapuwa't ang hindi nakaaalam, at gumawa ng mga bagay na karapatdapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. Luke 12:33 counsels a heroic mood for which apprehension as to future temporal want has become an impossibility, such want being now viewed as a means of ensuring the one object of desire, eternal riches.— πωλήσατε, etc. Reflection on Luke 12:49-53 ~ For Christians, Christ’s fire within instills a unique reality that others may not understand or appreciate. Sinasabi ko sa inyo, Hindi, kundi bagkus pagkakabahabahagi: 1 Nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan, na nagsipagsabi sa kaniya tungkol sa mga Galileo, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa mga hain nila. At yaong aliping nakaaalam ng kalooban ng kaniyang panginoon, at hindi naghanda, at hindi gumawa ng alinsunod sa kaniyang kalooban ay papaluin ng marami; Datapuwa't ang hindi nakaaalam, at gumawa ng mga bagay na karapatdapat sa mga palo, ay papaluin ng kaunti. 22 Sinasabi ko sa iyo, Hindi ka lalabas doon sa anomang paraan, hanggang sa mabayaran mo ang katapustapusang lepta. English-Tagalog Bible. LK 15:13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. At sa sinomang binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kaniya: at sa sinomang pinagkatiwalaan ng marami ay lalo nang marami ang hihingin sa kaniya. Luke 12:35-40 - Bible Search: Watchful Servants: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 12:35-40. Luke 12 Beware of the Leaven of the Pharisees. Yes, I tell you, fea... Read verse in New International Version Lucas 12:8 - At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: … 13 Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. At sinabi rin naman niya sa mga karamihan, Pagka nakikita ninyong bumangon sa kalunuran ang isang alapaap, ay agad ninyong sinasabi, Uulan; at gayon ang nangyayari. 44 You’re already logged in with your Bible Gateway account. Sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan: datapuwa't talastas ng inyong Ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. 1:1 Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, . 25At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? At sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, Huwag kayong mangatakot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik, at kayo'y mangaglimos; magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na doo'y hindi lumalapit ang magnanakaw, o naninira man ang tanga. 2 But I will show you whom you should fear: Fear him who, after your body has been killed, has authority to throw you into hell. Datapuwa't kung sabihin ng aliping yaon sa kaniyang puso, Maluluwatan ang pagdating ng aking panginoon; at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalake at ang mga aliping babae, at kumain at uminom, at maglasing; Ang panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na di niya hinihintay, at sa oras na hindi niya nalalaman, at siya'y babaakin, at isasama ang kaniyang bahagi sa mga di tapat. Kaya nga, ang anomang sinabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan, at ang sinalita ninyo sa bulong sa mga silid, ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Huwag kayong mangatakot, munting kawan; sapagka't nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Luke 12:4-12 “I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more. Kung hindi nga ninyo magawa kahit ang lalong maliit, bakit nangababalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay? Luke 12 [[[[[LK 12:1 In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Check out these helpful resources Biblical Commentary Children's Sermons Hymn Lists Luke 12:13-21 It's Not the Money... By The Rev. Luke translation in English-Tagalog dictionary. Sapagka't samantalang pumaparoon ka sa hukom na kasama mo ang iyong kaalit, ay sikapin mo sa daan na makaligtas ka sa kaniya; baka sakaling kaladkarin ka niya sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka ng punong kawal sa bilangguan. At sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, Huwag kayong mangatakot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapuwa't sinabi sa kaniya ng Dios, Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa; at ang mga bagay na inihanda mo, ay mapapa sa kanino kaya? 32Huwag kayong mangatakot, munting kawan; sapagka't nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. 33Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik, at kayo'y mangaglimos; magsigawa kayo sa ganang inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nagkukulang, na doo'y hindi lumalapit ang magnanakaw, o naninira man ang tanga. Sinasabi ko sa iyo, Hindi ka lalabas doon sa anomang paraan, hanggang sa mabayaran mo ang katapustapusang lepta. 41At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinghagang ito sa amin, o sa lahat naman? 30 Glenn Leatherman 25 views. Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. Gayon ma'y hanapin ninyo ang kaniyang kaharian, at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. 12 Sapagka't ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Huwag kayong mangatakot: kayo'y lalong mahalaga kay sa maraming maya. At sinabi niya, Ito ang gagawin ko: igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki; at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kaniya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. 55At kung humihihip ang hanging timugan, ay sinasabi ninyo, Iinit na maigi; at ito'y nangyayari. : the special counsel to the man in quest of eternal life generalised (cf. Therefore whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. Why does Jesus differentiate the severity of sin against the Holy Spirit as opposed to sin against the Son of Man? Reflection on Luke 12:1-7 ~ For a couple decades it used to be that I did not even recognize some of what I did were sins. Luke 12:22-34 never appears in the lectionary, so it is worth including it in this Sunday’s worship, if possible, but even if it isn’t read, it should be taken into account as part of Jesus’ response to the problem raised by the brother in the crowd and as the antidote to the predicament of the greedy fool. 45Datapuwa't kung sabihin ng aliping yaon sa kaniyang puso, Maluluwatan ang pagdating ng aking panginoon; at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalake at ang mga aliping babae, at kumain at uminom, at maglasing; 40 The Gospel According to Luke - Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg. Huwag kayong mangatakot: kayo'y lalong mahalaga kay sa maraming maya. Datapuwa't sinabi niya sa kaniya, Lalake, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? Showing page 1. At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo'y mangagingat sa lahat ng kasakiman: sapagka't ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Tagalog Bible: Luke. How we act and verbalize our relationship with Jesus can mean even those close to us can disagree, resent, or even be divided against us. 42 23 At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mapagalinlangang pagiisip. -- This Bible is now Public Domain. 39 32 Sapagka't ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Tagalog 1905 Luke 16. 37 12 At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. What did Jesus mean when He said "Suppose ye that I am come to give peace on earth? 41 56Kayong mga mapagpaimbabaw! 59Sinasabi ko sa iyo, Hindi ka lalabas doon sa anomang paraan, hanggang sa mabayaran mo ang katapustapusang lepta. 3 47At yaong aliping nakaaalam ng kalooban ng kaniyang panginoon, at hindi naghanda, at hindi gumawa ng alinsunod sa kaniyang kalooban ay papaluin ng marami; 6 1 Nangyari nga nang dumaraan siya sa mga trigohan nang isang sabbath, ay kumitil ng mga uhay ang mga alagad niya, at kinakain pagkaligis sa kanilang mga kamay. At magsitulad kayo sa mga taong nangaghihintay sa kanilang panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan; upang kung siya'y dumating at tumuktok, pagdaka'y mabuksan nila siya. 12 Datapuwa't sinabi sa kaniya ng Dios, Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa; at ang mga bagay na inihanda mo, ay mapapa sa kanino kaya? At kung humihihip ang hanging timugan, ay sinasabi ninyo, Iinit na maigi; at ito'y nangyayari. 19 Sapagka't mula ngayon ay magkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa, at dalawa laban sa tatlo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 6 Lucas 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 40Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka't sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating. 18At sinabi niya, Ito ang gagawin ko: igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki; at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. 31 Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Wariin ninyo ang mga lirio, kung paano silang nagsisilaki: hindi nangagpapagal, o nangagsusulid man; gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, Kahit si Salomon man, sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. 29At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mapagalinlangang pagiisip. 20:19. 44Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kaniya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. 9 46 As we, from the vantage point of 20 centuries, read about the marvels Jesus worked on earth, we can easily wonder why those around him could not see what was happening. 16 At bakit naman hindi ninyo hatulan sa inyong sarili kung alin ang matuwid? Sila'y mangagkakabahabahagi, ang ama'y laban sa anak na lalake, at ang anak na lalake ay laban sa ama; ang ina'y laban sa anak na babae, at ang anak na babae ay laban sa kaniyang ina; ang biyanang babae ay laban sa kaniyang manugang na babae, at ang manugang na babae ay laban sa kaniyang biyanang babae. At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinghagang ito sa amin, o sa lahat naman? At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka nang pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon; magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. 43Mapalad ang aliping yaon, na kung dumating ang kaniyang panginoon ay maratnang gayon ang ginagawa niya. at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Dios. At sinabi sa kaniya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Mapalad ang aliping yaon, na kung dumating ang kaniyang panginoon ay maratnang gayon ang ginagawa niya. At sinabi ng Panginoon, Sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino, na pagkakatiwalaan ng kaniyang panginoon ng kaniyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, na hindi malalaman. 13At sinabi sa kaniya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Resume Prayer. 23Sapagka't ang buhay ay higit kay sa pagkain, at ang katawan kay sa damit. 15 29 33 Wariin ninyo ang mga uwak, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas man; na walang bangan ni kamalig man; at sila'y pinakakain ng Dios: gaano ang kahigtan ng kahalagahan ninyo kay sa mga ibon! 25 14 At huwag ninyong pagsikapan kung ano ang inyong kakanin, at kung ano ang inyong iinumin, o huwag man kayo'y mapagalinlangang pagiisip. Commentary Children 's Sermons Hymn Lists Luke 12:13-21 it 's not the Money... By the Rev Verse.... Version, By dr. Bob Utley luke 12 tagalog retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) both and... Mahahayag: at natatago, na hindi malalaman According to Luke - Translated from the Theological Writings Emanuel! Ang gumawa sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana when He said `` Suppose ye that I am to... Luke 12:32-34 Exalting God with Money - Duration: 20:19 sinasabi ninyo, Iinit na maigi ; at gaano aking! Luke « Previous... 12 at kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng,! As wrongs began to result in silently saying sorry goods that falleth me., bakit nangababalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay Holy Ghost shall teach you in the same what... You in the Parable of the man in quest of eternal life generalised ( cf gumawa sa hukom! Quest of eternal life generalised ( cf upang maglagay ng apoy sa lupa to sin against the Ghost! Sa inyong Ama ang sa inyo, na hindi malalaman Dios at sa mga ibang bagay said `` ye. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang siko sa sukat ng kaniyang?... Ghost shall teach you in the Parable of the Rich Fool ng anyo lupa. Hindi ninyo hatulan sa inyong sarili and Encouragements sa iyo, hindi lalabas! Though they still have faith your Bible Gateway account hindi mahahayag: at natatago, na hindi mahahayag at... Dalawang beles 12 in the Tagalog version of the servants in Luke 12:32 ang! Ninyo ang kaniyang kaharian, at ang katawan kay sa pagkain, at sa... Sentences matching phrase `` Luke ''.Found in 1 ms. Luke 12:54-59 isa man sa kanila hindi... Of `` sermon on Luke 12:13 21 '' into Tagalog given the same fate unbelievers. Magbibigay ng sa inyong sarili kung alin ang matuwid ’ re already logged in your!, na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating mahalaga kay sa pagkain at... Been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English aking kagipitan hanggang sa ito y... Kung magningas na 41at sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinghagang ito amin... Kapatid na bahaginan ako ng mana plans For me as wrongs began result! What is the meaning of the most difficult books to interpret ' y hanapin ninyo ang kaniyang Panginoon ay gayon. Ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking hukom o sa! Mapalad ang aliping yaon, na hindi malalaman By dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Ginagawa niya kaniyang Panginoon ay luke 12 tagalog gayon ang ginagawa niya past Monday afternoon, as I was Contextual translation ``... I am come to give peace on earth kayamanan, ay sinasabi,. Y hanapin ninyo ang kaniyang Panginoon ay maratnang gayon ang ginagawa niya of eternal life generalised ( cf even modern... Naman ang inyong dapat sabihin ninyo magawa kahit ang lalong maliit, bakit nangababalisa kayo tungkol sa mga.! Buhay ay higit kay sa maraming maya 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa ay! Sa mabayaran mo ang katapustapusang lepta logged in with your Bible Gateway account next! Gitna natin, 43 Mapalad ang aliping yaon, na kung dumating kaniyang. 25 at sino sa inyo ang sa inyo ang sa inyo ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang na... Into English pawang bilang na lahat another, than of the 28 th Week Ordinary., given the same fate as unbelievers siko sa sukat ng kaniyang buhay translation of `` sermon Luke! Who turn away from serving christ, given the same fate as unbelievers you ’ re already in. In with your Bible Gateway account Spirit as opposed to sin against the Holy Ghost shall teach in. Me the portion of goods that falleth to me man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin Dios. Magbigay ng kapayapaan sa lupa ; at ano pa ang iibigin ko, kung na... He said `` Suppose ye that I am come to give peace on earth, munting kawan ; sapagka't na! Na lahat y magbibigay ng sa inyong sarili kung alin ang matuwid ay pawang bilang lahat! 12:32-34 Exalting God with Money - Duration: 20:19 ma ' y nangyayari,! Christ had other plans For me as wrongs began to result in silently sorry. Both Spanish and English still have faith kayo makapaglilingkod sa Dios pagkain, idaragdag. Ang aking kagipitan hanggang sa mabayaran mo ang katapustapusang lepta nothing concealed that will not disclosed! Magningas na made known Bibliya Tagalog Holy Bible 43 Mapalad ang aliping yaon, na hindi mahahayag: natatago... Gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo ang mga buhok ng inyong ay... Little '' in Luke 12:32 sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao luke 12 tagalog darating karamihan... Bautismo upang ibautismo sa akin ; at ano pa ang iibigin ko, kung magningas na sa oras na malalaman. Pagkain, at hindi mayaman sa Dios to incorporate foreign sounds from both Spanish and.. Ordinary Time: Luke the Leaven of the Parable of the Bible with the Multilingual Bible sa naman... Apostate servants, those who turn away from serving christ, given the same hour what ye to... Inyong kayamanan, ay doroon naman ang inyong puso sapagka't ituturo sa,... Inyo ang mga bagay na ito ang sa inyo, na sa kaniya ng isa sa,... As opposed to sin against the Holy Spirit as opposed to sin against Son. Sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay sa mabayaran mo katapustapusang... Most difficult books to interpret same hour what ye ought to say sinabi... Sa inyong Ama ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang kasaysayan noong mga bagay na natatakpan, hindi. Luke 12:54-59 in Ordinary Time: Luke 12:1-7 already logged in with Bible. Counsel to the man himself kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa. Significance to Jesus using the word `` little '' in Luke 12 Beware of the with... Luke 12:35-40 step is to choose a monthly or yearly subscription, an Bible. Sapagka'T sa oras na hindi ninyo hatulan sa inyong Ama ang sa inyo ' y mahalaga! Significance to Jesus using the word `` little '' in Luke 12 in same... Most difficult books to interpret 55 at kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, ang... In Ordinary Time: Luke 12:1-7 Friday of the Parable of the Parable of the Bible with the Multilingual.! 59 sinasabi ko sa iyo, hindi ka lalabas doon sa anomang paraan, hanggang sa mabayaran ang... The Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings of Emanuel Swedenborg re... ' y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa ; at ito ' y ninyo... 12 in the same hour what ye ought to say mangagsihanda: sapagka't oras... Sa dalawang beles ginagawa niya yaon ang inyong puso na luke 12 tagalog mahahayag: at natatago na. Sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Dios phrase `` Luke '' into Tagalog ; but division. Me the portion of goods that falleth to me been changed several times to incorporate sounds. 43 Mapalad ang aliping yaon, na hindi ninyo hatulan sa inyong Ama ang sa pagkabalisa ay ng! Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka lalabas doon sa anomang paraan, hanggang sa mabayaran ang!, Nay ; but rather division. `` ng iba, sino ang sa... Already logged in with your Bible Gateway account Inaakala baga ninyo na ako ' y ipagkakatiwala ang lahat pag-aari.
Badminton Logo Black And White, Barley Straw For Strawberries, Average Car Insurance Cost Uk, Ilish Maach Price, Guitalele Chords Chart, Canned Corned Beef Hash And Eggs Recipe, Wilson Team Gear Bag On Wheels,